Medezeggenschapsraad
De MR van onze school bestaat uit twee ge­ledingen: vertegenwoordigers van de ou­ders en van het personeel.
De MR overlegt voornamelijk over school­ge­bonden zaken. De MR heeft advies- en in­stemmingsrecht tot veel zaken die de school betreffen.
De directeur is adviseur van de raad. De le­den van de raad moeten bereid zijn hun ta­ken te vervullen in overeenstemming met de identi­teit van de school.
De reglementen van de MR liggen ter in­zage op de school.
De raad bestaat uit de volgende leden:
Namens de ouders:
Judith van Elderen                    Harmen van Twillert
Edwin Visser                                   Nienke Gritters Doublet

                  U kunt via mail de secretaris van de MR direct bereiken.
Het mailadres is: mzr@cbshetkompasmeppel.nl

 
Na een MR-vergadering plaatst de secretaris een kort verslag in de wekelijkse nieuwsbrief van school.
Op 9 november 2017 zal een thema-avond welke worden gehouden met als onderwerp: "Kanjertraining". Na een plenair gedeelte met gastspreker gaan we in in groepen uiteen om o.l.v. de leerkrachten diverse workshops te volgen welke relatie hebben met de kanjertraining.  Nadere informatie volgt via nieuwbrieven en e-mail.

Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017 van de MR.