De Activiteitencommissie (voorheen ouderraad)

Het doel van de Activiteitencommissie is het contact tussen ouders en school te bevorderen ten gunste van de kinderen. 
Dit doel probeert men te bereiken door een voortdurend en goed overleg tot stand te brengen tussen de
Activiteitencommissie en het team. 
Binnen dit overleg denken de ouders mee over praktische zaken, die binnen een school geregeld moeten worden.

Bij veel buitenschoolse activiteiten, zoals de viering van Koninginnedag en andere feesten, speelt de AC bij de organisatie ook een belangrijke rol.
De AC vraagt voor de bekostiging van deze activiteiten een vrijwillige ouderbijdrage. 
De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks op een ouderavond in het begin van het schooljaar door ouders vastgesteld. 
(Voor 2017-2018 is dit: 1ste kind €23,50;  2de kind €18,00  en 3de en volgende kind uit één gezin €12,50) 


In de AC zit een aantal ouders. Zij worden gekozen middels verkiezingen.

In de AC zijn ook een aantal personeelsleden vertegenwoordigd. Zij hebben evenwel geen stemrecht. 
De reglementen van de AC liggen ter inzage op de school.

Voorzitter van de  activiteitencommissie is Regine de Jong.