Passend onderwijs - Kwadraat

In 2005 heeft het kabinet de keuze gemaakt om op scholen ‘Passend Onderwijs’ in te voeren.
Passend Onderwijs streeft naar de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind.


Kinderen die extra begaafd zijn

Bij passend onderwijs denken we in eerste in­stantie aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en reke­nen en niet aan hoog en meerbegaafde leerlin­gen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat hoog- en meerbegaafde leerlingen harmonieus hun schooltijd doorlopen. Het kan zijn dat een hoogbegaafd kind niet goed weet hoe het moet leren, dat het de motivatie is kwijt ge­raakt en onder zijn niveau presteert. Mogelijk is hij faalangstig, gedraagt hij zich problema­tisch of past zich aan en durft zich niet te laten zien. Vaak stellen de kinderen bijna ‘volwassen' eisen aan elkaar op het gebied van taal, humor, vriendschap, rechtvaardigheid en ken­nis. Zij vinden niet altijd aansluiting in hun ei­gen groep.
Via het leerlingvolgsysteem worden ook de kinderen gesignaleerd die in één of meerdere leerstofonderdelen uitblinken. Deze leerlingen krijgen extra leerstof om zich in te verdiepen en/of een apart programma zodat ze in eigen tempo bepaalde leerstof doorwerken. 
 

Passend Onderwijs - Verbredingsgroep - Kwadraat 1

We zijn sinds 2009 gestart met een zgn. ver­bredingsgroep.  Onder een verbredingsgroep verstaan we kin­deren die door hun hoge ontwikkeling extra uitdaging nodig hebben. Meester Martin (gr. 6 t/m 8) en juf Hilda (gr. 3 t/m 5) geven aan deze verbredingsgroep onderwijs. Dat betekent dat ze één maal per week onder begeleiding van deze meester of juf extra lesstof en uitdaging krijgen aangeboden waar zij dan de komende week mee verder kunnen in hun eigen groep. Hiervoor zijn materi­alen, waaronder Levelwerk, aangeschaft.

 

Passend Onderwijs - Plusgroep - Kwadraat 2

Naast de ver­bredingsgroepen die op de school draait, is het PCBO Meppel gestart met een plusklas.
Eén dagdeel in de week kunnen hoogbegaafde leerlingen elkaar ontmoeten in de bovenschoolse plusklas.
De plus­klas is bedoeld als een veilige haven waar de leerlingen zichzelf kunnen zijn.
Uitdagende in­houd bieden is niet het doel, maar wel een middel om de emotionele, sociale en creatieve kanten van kinderen te ontwikkelen en te wer­ken aan hun leer- en werkstrategieën.
De plusklas is één van drie pijlers waarop het be­leid voor hoog- en meerbegaafde leerlingen van PCBO Meppel is gebaseerd. Leerkracht van deze plusgroep is Anja de Groot.
De loca­tie voor deze plusgroep is op Anne Frankschool Oosterboer. Met betrokken ouder(s)/verzorger(s) is afgesproken dat zij zelf zorg dragen voor het vervoer.
 

Passend Onderwijs - Op Tournee - Kwadraat 3

Voor de leerlingen van de plus­groep & verbredingsgroep uit groep 8 is “Op tournee” ontwikkeld. Tijdens “Op tour­nee” gaan de leerlingen op bezoek bij het voortgezet onderwijs (t.w. CSG Dingstede; Greijdanus; Stad en Esch en A.O.C.Terra Col­lege) om uitgedaagd te worden. Per jaar wordt in overleg vastgesteld welke lessenserie in welke periode en op welk dagdeel plaatsvindt. De lesplaats wordt hierbij ook vastgesteld. De lessen vinden plaats onder reguliere lestijd van de basisschool en duren twee VO-lesuren. Dit alles in een omgeving met deskundigheid, die het primair onderwijs niet heeft. 

 

Passend Onderwijs - Meerbegaafde kinderen - Kwadraat 4

Sinds 2010 heeft het PCBO in Meppel een extra afdeling voor meerbegaafde leerlingen t.w. Kwadraat.
Deze groep krijgt les op CBS de Akker.
Informatie over deze vorm van Kwadraat vindt u op onze website. Een informatiefolder is op school aanwezig. 

Aanmelding hiervoor vindt plaats onder bepaalde voorwaarden. 
Voor meer informatie hierover gelieve contact op te nemen met onze coördinator voor extra begaafde leerlingen (meester Martin) en/of vraag naar de brochure 'Kwadraat'.

Zowel meester Martin, als juf Hilda, juf Gerharda en juf Simone hebben de  cursus "meerbegaafdheid" gevolgd.
In onderstaande hyperlinks kunt u lezen hoe hier handen en voeten aan wordt gegeven. 
Er zijn in totaal vier kwadraat-segmenten. 
Op CBS Het Kompas worden de eerste drie segmenten van Kwadraat uitgevoerd.